Publikationer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA – hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar
Carlsson, K. & Kärrman, E. (2014). Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2014-13

Koppas i Stockholms dagvatten - Synpunkter på diskussionsinlägg till Stockholms Miljöförvaltning från SCDA
Malmqvist, P-A. & Svensson, S. (2014). Urban Water. Rapport 2014:2

Peri-Urban Sanitation and Water Service Provision - Challenges and opportunities for developing countries

McConville, J. & Wittgren, H.B. (eds) (2014). Utgivare: Stockholm Environment Institute. Project Report 2014-01

Strategic Development for Sustainable Sanitation and Wastewater Management in Botswana

A joint Water Utilities Corporation – CIT Urban Water PDC (2013).

Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem - En granskning av kunskapsläget

Arnell, M. (2013). Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-13

Flödesanalys av spårelement från källa till slam - Ett stöd i uppströmsarbetet
Wittgren, H.B. & Pettersson, F. (2013). Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-12
 
Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Tegelberg, L. & Svensson, G. (2013). Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling. Rapport 2013-05

Hantering av matavfall - en systemstudie i Göteborgs stad

Malmqvist, P-A., Wittgren, H.B., Arnell, M., Pettersson, F. (2012). Urban Water. Rapport 2012:2

Återföring av näring från små avlopp - En kunskapssammanställning om källsortande avloppssystem för enskilda hus och samlad bebyggelse

Hjelmqvist, J., Johansson, M., Tegelberg, L. (2012). Urban Water. Rapport 2012:1

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Davidsson, Å., Bernstad, A.,Pettersson, F. (2011). Ugivare: Avfall Sverige Utveckling. Rapport U2011:08

StratPlan VA - Strategiska val i VA-planering
Wittgren, H.B., Norström, A., Kain, J-H. & Arnell, M. (2011). Urban Water.
 
Sårbarhetskartering av VA-system med en GIS-baserad indikatormetodik - Tillämpningar i Stockholmsregionen

Wittgren, H.B., Karlson, M., Pettersson, F. & Svensson G. (2011). Urban Water. Rapport 2011:6

Komplementmaterial för våtkompostering av klosettvatten

Ljung, E., Kärrman, E., Palm, O.. (2011). Urban Water. Rapport 2011:1

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Erlandsson, Å. F. Pettersson, E. Kärrman. (2010). Urban Water. Rapport 2010:3

Handbok för tillämpning av VeVa

Erlandsson, Å., Pettersson, F., Norström, A., Kärrman, E. (2010). Urban Water. Rapport 2010:2 

SoFi - Source Finder - Ett verktyg för uppströmsarbete

Norström, A., Pettersson, F., Niemelä, M., Agduhr Eronen, S., Wennmalm, S.(2010). Urban Water. Rapport 2010:1

Multikriterieanalys av scenarier för biologisk behandling av organiskt avfall (BOA)

Kärrman, E & M. Asperö Lind. (2009). Urban Water. Rapport 2009:6 

Kommunikation som medel för åtgärdande av undermåliga avlopp

Erlandsson, Å., L. Palm, E. Kärrman & M. Johansson. (2009). Urban Water. Rapport 2009:5

Planering för uthålliga VA-system i omvandlingsområden – användaranpassning av VeVa-verktyget

Kärrman, E., F. Pettersson, Å. Erlandsson, M. Johansson & A. Norström. (2009). Urban Water. Rapport 2009:4

Environmental assessment for selected sanitation systems in India, Indonesia, Malaysia and Nepal

Norström, A, E. Kärrman, M. Starkl. (2009). Urban Water. Rapport 2009:3

Ghana Workshop report, Adenta

Norström, A, J-H. Kain, J. McConville. (2009). Urban Water. Rapport 2009:2

Ghana Background Report

Norström, A. (2009). Urban Water. Rapport 2009:1

Att säkra vattenresurser i ett föränderligt klimat
Wilk, J. och Wittgren, H.B. (red) (2009). Policy brief nr 7 från Swedish Water House. SIWI
 
Samhällsekonomisk analys av fosforutvinning ur avloppsslam och aska från monoförbränning av avloppsslam

Norström, A. & E. Kärrman. (2009). Utgivare: Naturvårdsverket

Multikriterieanalys i Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA)

Käppalaförbundet, SÖRAB, Kärrman, E. & M. Asperö Lind. (2009) Utgivare: Käppalaförbundet & SÖRAB

Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget samt Dokumentation av VeVa-utbildningar i Uddevalla och Norrtälje

Kärrman, E. & Å. Erlandsson. (2009) Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vattenvårdsenheten. Rapport: 2009:45. ISSN: 1403:168X

Sanitation challenges for a new Municipal Assembly in the Greater Accra Region, Ghana - IRC symposium Nov 2008

Norström, A, E.S. Owusu, D. Van Rooijen. (2008). Urban Water. Rapport 2008:1

Utvärdering av ReVAQ-projektet

Kärrman, E., P.-A Malmqvist, B. Rydhagen & G. Svensson. (2007) Utgivare: Svenskt Vatten Utveckling, Rapport Nr 2007-02

Systemstudie Avlopp - En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen (utan bilagor)

Kretsloppskontoret, Göteborg Vatten & Urban Water. (2007). Utgivare: Kretsloppskontoret
Bilagor kan hämtas här.