Vår historia

Från forskningsprogram till forskningsinstitut via ett utvecklings- och konsultbolag

Urban Water Management har sina rötter i det nationella forskningsprogrammet “Sustainable Urban Water Management – Framtidens uthålliga VA-system” som finansierades av MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och varade mellan 1999 och 2006. Fokus i programmet var att tillföra och betona ett systemperspektiv på hur vatten- och avloppsfrågor borde hanteras i ett uthålligt samhälle. Åtta svenska universitet och högskolor, fem kommuner samt ett antal forskningsinstitut och konsultbolag medverkade.

Vid programmets slutfas hade 15 doktorsavhandlingar och ett stort antal rapporter och artiklar publicerats i internationella och nationella tidskrifter. De verktyg och arbetssätt som togs fram under programmet fick fortsatt liv i bolaget CIT Urban Water Management AB. Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) gick in som ägare tillsammans med forskare från forskningsprogrammet. Ägarna avtalade om att CIT skulle medverka till en tidpunkt då Urban Water Management kunde agera självständigt på marknaden.

Steget mot självständighet togs år 2012 då Urban Water Management blev ett personal- och forskarägt bolag. Den starka kopplingen till Chalmers och andra universitet och högskolor kvarstår och kommer att fortsätta vara en grundpelare för vår verksamhet genom delade tjänster, adjungerade professorer, doktorander och högre tjänster, och inte minst genom det gedigna kontaktnät som etablerades under forskningsprogrammet och som har utvecklats vidare.

Sedan februari 2015 tillhör Urban Water Management SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.