Vi erbjuder

Vi erbjuder beslutsstöd, rådgivning och projekt- och processledning för strategisk VA-planering inom kompetensområdena: Hållbarhetsanalys, Bebyggelsegrupper, Dagvatten, Kretslopp samt Energi och klimat. Verksamheten drivs både nationellt och internationellt, ofta med forsknings- och utvecklingskaraktär. För att säkerställa att vision och målsättning följs genom hela projektet – från strategi till genomförande – medverkar vi även i projekterings- och genomförandefaserna.

Vi utvecklar nya affärs- och finansieringsmodeller för att möjliggöra samarbete mellan FoU, kommuner, myndigheter och näringsliv och för att skapa innovativa tjänster och bolag inom samhällsbyggnad och VA.