Substansflödesanalys av föroreningar i dagvatten

Åtgärder för att släppa ut ett renare davatten bör i första hand vidtas genom att avlägsna källan, men ofta måste någon lämplig reningslösning sättas in. Med substansflödesmodellen SEWSYS (Sewer System) beräknar vi föroreningsbelastningen från område till recipient utifrån de faktiska föroreningskällorna i avrinningsområdet istället för att göra bedömningar med schablonhalter. Detta ger förutsättningar för att föreslå åtgärder för rening och källkontroll där de är mest effektiva.

SEWSYS kan användas för mindre avrinningsområden, med avsikt att ta fram specifika förslag till åtgärder, eller för hela kommuner för att ta fram en översikt över föroreningsflöden i dagvattnet inför det strategiska arbetet med en dagvattenplan.

Modellen är uppbyggd i Matlab/Simulink och utvecklades initialt i forskningsprogrammet. Ingångsvärden för belastningsberäkningarna uppdateras kontinuerligt.