Bebyggelsegrupper

VA-planering för bebyggelsegrupper utanför staden

Undermåliga enskilda VA-system är en angelägen fråga i stora delar av landet, där dålig tillgång till rent vatten eller avloppsutsläpp leder till övergödning i sjöar och hav riskerar att hindra bebyggelseutvecklingen. Resultatet blir att många fastigheter på landsbygden, i skärgården och i kustområden inte kan bebos året om och ett stort antal tomter står obebyggda i attraktiva områden.

Problematiken är särskilt komplex i fritidshusområden med pågående omvandling från fritids- till permanentboende, där lösningen kan vara såväl enskilda system, gemensamhetssystem som central anslutning.  Ofta råder också osäkerheter om vad  vattentjänstlagen och kommunernas verksamhetsområden innebär.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med analys och jämförelse av olika systemlösningar i samband med:

  • Översiktsplan, fördjupad översiktsplan och detaljplan
  • VA-plan enligt Vattendirektivet
  • Utbyggnadsscenarier för VA-system i avrinningsområdet eller i kommunen
  • Alternativa VA-lösningar för omvandlingsområden
  • Lokalisering av anläggningar för rening och kretslopp
  • Stöd till fastighetsägare i förening utanför VA-verksamhetsområde för planering och genomförande av gemensamhetslösningar.

Vid hållbarhetsbedömning för VA i bebyggelsegrupper arbetar vi bland annat med verktyget VeVa. Läs mer om VeVa och ladda ner verktyget här.

Referensuppdrag