Energi och klimat

Energieffektivisering och minskad klimatpåverkan från VA-verksamheten

Avloppsreningsverken står inför ökade krav på minskning av övergödande utsläpp och troligen i framtiden  även organiska svårnedbrytbara ämnen. För att möta kraven på ett så energi- och kostnadseffektivt sätt som möjligt samt undvika onödig klimatpåverkan och felaktiga investeringar måste rätt beslut fattas i ett tidigt skede.

Urban Water Management utvärderar reningseffekt, kvalitet på utgående vatten, utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser samt driftskostnader för reningsverk med hjälp av ett detaljerat och dynamiskt modelleringsverktyg – ett gediget framtaget underlag för att trygga beslut som gynnar både miljön och ekonomin ska kunna fattas.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med:

  • Optimering av reningsverk med nuvarande processkonfiguration och driftsstrategi
  • Att ta fram och utvärdera alternativa driftsstrategier för att maximera reningseffekten inom befintliga volymer
  • Att ta fram och utvärdera förslag på om- och utbyggnader
  • Att ta fram och utvärdera dagens och framtida alternativ av reningsverk med framtida ökad belastning med hänsyn till nya miljökrav och visioner kring slamhantering.

Läs mer om hur vi hjälper våra uppdragsgivare med beslutsstöd vid förändringar på reningsverk.

Referensuppdrag