Kretslopp

Kretsloppsteknik och Uppströmsarbete för en giftfrimiljö

I avloppsvatten och matavfall finns gödningsämnena fosfor och kväve, men även andra näringsämnen. Brytbar fosfor är en ändlig resurs och återvinning av fosfor är därför en förutsättning för en hållbar livsmedelsproduktion. Kvävet i gödsel är inte ändligt på samma sätt som fosfor men måste framställas med betydande energiinsatser, därför är det viktigt att även recirkulera kväve.

Vid återföring av den näring som finns i avloppsslam och matavfall ligger utmaningen i att förhindra att föroreningar som tungmetaller och läkemedelsrester hamnar i naturen. Genom uppströmsarbete för att identifiera och minimera föroreningsflödena vid källan kan rena flöden åstadkommas. En möjlighet att komma ännu längre i renhet är att införa system med källsortering av toalettavlopp och matavfall.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med:

  • Uppströmsarbete och Revaq certifiering.Vi kartlägger och kvantifiering föroreningskällor samt ger förslag på åtgärder för en minskad föroreningsbelastningen vid källan.
  • Förslag och analys av olika systemlösningar för urin- eller klosettvattensortering och matavfallshantering via källsortering i påse eller avfallskvarn i jämförelse med konventionella alternativ.
  • Slamstrategi för att återföra fosfor och utvinna energi ur avloppsflödena i form av biogas och värme. Förslag till hur en kommun eller region på bästa sätt kan samverka med olika aktörer för att implementera lösningar för el, biogas och värme.

Referensuppdrag