Nya stadsdelar

Nya stadsdelar för framtida hantering av VA och organiskt avfall

Vid exploatering av nya stadsdelar eller större förändringar av system för VA, energi och avfall, ställs höga krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, drivna av nya nationella och internationella visioner, miljömål och EU-lagsstiftning.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med analys och jämförelse av olika systemlösningar vid:

  • Utveckling av VA-strategi
  • Framtagande av översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan
  • Förnyelse av stadsdelar
  • Förändring av en större komponent i VA-systemen som t ex att bygga ett nytt reningsverk
  • Valet att lägga ned mindre reningsverk och bygga överföringsledning till centralt avloppsreningsverk eller uppgradera de mindre verken 
  • Integrering/sambehandling av matavfall och avloppsvatten

Våra beslutsunderlag är väl förankrade i områdets speciella förutsättningar och i aktuell forskning, så att våra uppdragsgivare kan fatta långsiktigt hållbara beslut om framtidens VA-system.

Läs mer om hur vi hjälper våra uppdragsgivare med:

Exploatering för en hållbar framtid                         Beslutsstöd vid förändringar på reningsverket

                                

Referensuppdrag